Top menu

Zaproszenie do oszacowania wstępnej kalkulacji kosztów 4 kompleksowych usług szkoleniowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.:

A) „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”,

B) „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”,

C) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

D) „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

II. Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 2).

III. Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 20.03.2019 r. do godz. 15:30 na adres e-mail m.kowalska@rops.lubuskie.pl lub sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 88.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

V. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części (A, B, C, D).

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia