Top menu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”:

  • Koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań;
  • Uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb;
  • Praca zespołów interdyscyplinarnych;
  • Powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej;
  • Czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy;
  • Metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych i niepełnosprawnych, problemy i trudności związane z prowadzeniem ww. interwencji.

Szkolenie odbędzie się w dniach 9 - 11 września 2019 roku  w Hotelu Bukowy Dworek Geovita, Gronów 23, 66-200 Łagów. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.)  instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie do 3 września br.  na  adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl  wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu). Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu  decydować  będzie kolejność zgłoszeń.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia