Top menu

Zapraszamy do udziału w drugim szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”:

a. skala zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;

b. diagnoza sytuacji osób krzywdzonych zależnych od innych;

c. szczególne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych w obszarze bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej;

d. monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy w rodzinie z osobą starszą lub niepełnosprawną.

Szkolenie odbędzie się w dniach 9 – 11.09.2020 roku w Hotelu Texicana, Kalsk 1e, 66-100 Sulechów. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.) instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony, z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego w terminie do 7 września br. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem https://tiny.pl/71n7g  Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia