Top menu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze, od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.06. 2018r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze,  od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.06. 2018r.

 

Przedmiot zamówienia zostanie zlecony zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych art. 15a, na podstawie której o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości powierzchni biurowych w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze o łącznej powierzchni 598,00 m², w tym:

- na I kondygnacji budynku przyziemie o powierzchni 220,00 m²,

- na II kondygnacji budynku o powierzchni 39,00 m²,

- na III kondygnacji budynku o powierzchni 300,00 m²,

- korytarze i klatka schodowa o powierzchni 39,00 m².

Prace polegające na utrzymaniu czystości będą obejmowały:

a) zamiatanie, mycie i odkurzanie powierzchni podłóg i schodów pięć razy w tygodniu;

b) codzienne przecieranie powierzchni mebli biurowych, drzwi, parapetów oraz poręczy;

c) codzienne sprzątanie pomieszczeń sanitarnych wraz z uzupełnianiem nowoczesnymi materiałami eksploatacyjnymi i przyjaznymi ekologicznie środkami czystości,

d) mycie okien 1 raz w roku /z nastaniem wiosny /,

e) utrzymywanie czystości na dziewięciu miejscach parkingowych wraz ich odśnieżaniem w miesiącach zimowych.

Wykonawca powyższe prace będzie wykonywać przy użyciu własnego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości oraz przez pracowników Wykonawcy.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  od dnia 01.01.2018r. do 31.06 2018r.

3. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:

1)  cena  – 60% - 60 pkt.

2)  ilość zrealizowanych usług o podobnym przedmiocie zamówienia przez  spółdzielnie socjalną – 40%;

od 1 do 5 usług – 10%  - 10 pkt,

od 6 do 10 usług – 20% - 20 pkt,

od 16 do 20 usług – 30% - 30 pkt,

powyżej 30 usług – 40% - 40 pkt.

Wykaz zrealizowanych usług należy wpisać w tabelę – załącznik nr 2 ( Zamawiający może żądać udokumentowania usług poprzez przedstawienie referencji, protokołów odbioru, itp.)

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, zgodnie z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych;

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)  formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1;

2)  wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2;

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie

Cena  powinna zawierać:

1)  wartość usługi określoną w  oparciu o przedmiot zamówienia;

2)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);

3)  cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę,  jest obowiązująca przez okres ważności  umowy  nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  należy ją złożyć w  zamkniętej kopercie;

2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz Zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, oferta na zadanie
 pn. „Wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze”.

3)  cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1)  Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2017r. do godziny 13.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 – 042 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze, 65-042 Zielona Góra od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.06. 2018r. Bardzo proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości. 

2)  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej zostanie Wykonawcy
 zwrócona;

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Arkadiusz Matysiak, Wydział Księgowości, tel. (68)3231883. Adres e-mail: a.matysiak@rops.lubuskie.pl  ;

10 . Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna na okres od dnia 01.01.2018r. – do dnia 31.06.2018r.

Październik
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia