Top menu

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRACY EKSPERTA Z OBSZARU DS. PRACY Z RODZINĄ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z realizacją projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna,nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do oszacowania  kosztów świadczenia usług eksperckich w projekcie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienie obejmuje wyłonienie eksperta ds. pracy z rodziną w obszarze pomocy społecznej, z terenu obejmującego:

  • powiat strzelecko-drezdenecki, gminę Dobiegniew, gminę Drezdenko, gminę Strzelce Krajeńskie w obszarach kompetencji takich jak ekspert ds. pracy socjalnej, ekspert ds. asystentury rodzinnej, ekspert ds. pieczy zastępczej.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Ekspert zobowiązany będzie do:

  • udziału w pracach Partnerskich Zespołów Kooperacji – wypracowanie i  testowanie praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania rodzin w ramach modelu kooperacji
     - 9 spotkań – 144 godziny , które będą odbywały się poza godzinami pracy (sobota, niedziela).

3. Usługa realizowana będzie przez Wykonawcę w okresie wrzesień 2019 r. – wrzesień 2020 r. Pierwszy udział w roli eksperta będzie miał miejsce we wrześniu 2019 r.

4. Forma prawna świadczenia usługi przez Wykonawcę to umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia lub umowa o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) zawarta w oparciu o Kodeks Cywilny.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Miejsce świadczenia usług: teren województwa lubuskiego.

2. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na wrzesień  2019r . Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia realizacji usługi, a każde kolejne będzie zgłaszane z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Całkowity czas realizacji zlecenia przez eksperta to 144 h - harmonogram świadczenia usług:

  • udział w pracach nad przeprowadzeniem testu modelu kooperacji:

 wrzesień 2019 r. - wrzesień 2020 r., 144 godzin / 9 spotkań.

4. Zamawiający pokrywa koszty związane z noclegiem oraz wyżywieniem Ekspertów w ramach przedmiotu zamówienia tj. w pracach nad opracowaniem modelu oraz w pracach nad przeprowadzeniu testu modelu kooperacji.

Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza Załącznik nr 1 wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 10 września 2019r. na adres e-mail: p.soydam@rops.lubuskie.pl lub a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać od osób uprawnionych do porozumiewania się, tj. z panią Pauliną Soydam, e-mail: p.soydam@rops.lubuskie.pl i panią Agatą Dorocką, email:  a.dorocka@rops.lubuskie.pl oraz pod numerem telefonu (68) 323 18 87 w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka,  od 8:00 do 15:30.  

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia