Top menu

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – ŚRODKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

16.06.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem  i Zespołem Aspergera zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przekazano kwotę 500.000,00 zł.

Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do informacji.

Podmioty które otrzymały dofinansowanie powinny dostarczyć do ROPS w Zielonej Górze:

1)  w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);

2)  w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;

3)  w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli;

4)  w przypadku, otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dokumenty: zaktualizowany syntetyczny opis zadania, zaktualizowany plan i harmonogram działań, zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów, aktualizację opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wraz dodatkowymi informacjami dotyczącymi rezultatów niezwłocznie po ukazaniu się informacji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu. Niezbędne druki stanowią załącznik do informacji.

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia