Top menu

PROJEKT „AZYMUT – SAMODZIELNOŚĆ ” – NABÓR EKSPERTÓW

W związku z przyznaniem dofinansowania projektowi pn. Azymut-Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, inansowanego w ramach konkursu POWER, nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza Państwa do udziału w naborze ofert na realizację usług w zakresie: Świadczenia usług eksperckich w projekcie pn. Azymut-Samodzielność.

Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 Informacje o projekcie:

 Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2022 r.

 Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Zachodniopomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, natomiast Partnerami są:

- Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,

- Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze.

Nabór ofert trwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres: epuszkiewicz@wzp.pl .

Szczegóły w załączniku.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia