Top menu

Otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018r.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększeniu miejsc w placówkach „Senior+”. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

W 2018 r. środki finansowe w ramach Programu zostaną przeznaczone na dwa moduły:

  • Moduł I konkursu – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki.
  • Moduł II konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Oferty można przesyłać w wersji papierowej (list polecony) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferta elektroniczna może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami konkursu dostępnymi na stronie internetowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html

oraz BIP:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior--na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/

Zachęcamy do udziału w Konkursie.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia