Top menu

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”. Minister przeznaczyła na ten cel kwotę 3.000.000 zł.

Cel główny Programu:

Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Zakładane rezultaty:

  • dalszy rozwój, a także rozszerzenie oferty oparcia społecznego w środowisku lokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
  • rozwój samopomocy;
  • poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • poszerzenie wiedzy, umiejętności radzenia sobie z problemami życia codziennego osób z zaburzeniami psychicznymi, a także rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • poprawa efektywności usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które realizują zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi I ich rodzin, w tym:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.),
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 cyt. ustawy.

Oferty konkursowe należy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty. Formularz określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 2057.)

Każdy podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.

Formularze ofert z załącznikami należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - osobiście lub listem poleconym z dopiskiem Program „Od zależności ku samodzielności”.

Termin składania ofert: 11 lutego 2020 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wspierac-w-przezwyciezaniu-trudnej-sytuacji-zyciowej

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia