Top menu

Oszacowanie wartości zamówienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi zakupu,  transportu, wniesienia, montażu i ustawienia towarów na potrzeby wyposażenia mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi zakupu,  transportu, wniesienia, montażu i ustawienia towarów na potrzeby wyposażenia mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim,  realizowanym w ramach projektu partnerskiego pn. „Azymut - Samodzielność”, w podziale na części:

A. Kompleksowa usługa zakupu,  transportu, wniesienia i montażu sprzętu RTV.

B. Kompleksowa usługa zakupu,  transportu, wniesienia, montażu i ustawienia mebli.

C. Kompleksowa usługa zakupu, transportu, wniesienia, montażu i ustawienia dodatkowego wyposażenia.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępną kalkulacj ę kosztów, z podaniem ceny netto, obowiązującej stawki podatku VAT oraz ceny brutto prosimy sporządzić na załączonym Formularzu szacunkowym, w  wybranych przez Państwa częściach – załącznik nr 2 .

III. Wstępną kalkulację kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 08.10.2019r ., do godz. 12:00 na adres e-mail: k.gorna@rops.lubuskie.pl .  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 87.

IV. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”.

V. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

VI. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części (A, B, C). Wykonawca może złożyć oszacowanie wartości zamówienia (zał. nr 2) na dowolną liczbę części.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia