Top menu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Informacja do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie okreslonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

W ykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 20 osób podczas jednego dwudniowego spotkania .

 

I.Informacja o Zamawiającym.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ul. Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra

NIP: 973-05-90-332

REGON: 081048430

adres strony internetowej Zamawiającego: www.rops.lubuskie.pl

adres Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.rops.lubuskie.pl

tel.: + 48 68 32 31 880

fax.: + 48 68 35 23 954

adres poczty elektronicznej: sekretariat@rops.lubuskie.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA

800 - 1600 /poniedziałek/

730 - 1530 /od wtorku do piątku/

II.Tryb udzielenia zamówienia publicznego

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów zawartych w Dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, tj. art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych lub ustawą pzp.

2.W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 20 osób podczas jednego dwudniowego spotkania.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.

3.Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe;

55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe.

4.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

 

IV.Termin realizacji usługi: wrzesień-października 2020 rok. Dokładna data zostanie podana na co najmniej 14 dni przed terminem realizacji usługi.

V.Warunki udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)nie podlegają wykluczeniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

Niewykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

b)Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)zdolności technicznej lub zawodowej.

-      Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową o wartości nie mniejszej niż 8000,00 zł brutto każda.

Niespełnienie ww. warunku Zamawiający potraktuje jako nie spełnienie warunku udziału w postępowaniu, co skutkuje odrzuceniem oferty (wskazać w Załączniku nr 2);

-      Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia (Załącznik nr 3) i oświadczenia „Wykaz usług” (Załącznik nr 2) oraz dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.: referencji), według formuły „spełnia/nie spełnia”.

Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć referencje potwierdzające, że usługi zostały zrealizowane należycie.

Niespełnienie warunku udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty (wskazać w Załączniku nr 2).

 

c)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z innymi podmiotami. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, poprzez złożenie pisemnego zobowiązania (wg. Załącznika nr 7) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

d)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

e)Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wraz ze wskazaniem procentowego udziału w wykonaniu zamówienia) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wobec podwykonawców Zamawiający nie będzie badał czy nie zachodzą podstawy wykluczenia.

f)Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

-     którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-     którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

1.1.Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4;

Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

1.2.Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 3,

1.3.Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp., UWAGA: W sytuacji niezłożenia przez Wykonawcę dokumentu Zamawiający pobierze go samodzielnie z ogólnodostępnych i bezpłatnych elektronicznych baz danych (www.ms.gov.pl, www.cedig.gov.pl).

1.4.Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu – wg Załącznika nr 2.

1.5.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) – jeśli dotyczy.

1.6.Pisemne zobowiązanie wg Załącznika nr 7 – jeśli dotyczy.

2.Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt 1.1. i 1.3, składa odrębnie każdy z Wykonawców.

4.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”.
W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

6.Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11.Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

11.1.wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (formularz ofertowy
– Załącznik nr 2),

11.2.pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy , w przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).

 

VII.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra, pok.10), drogą elektroniczną (sekretariat@rops.lubuskie.pl ) lub faksem (68 35 23 954).

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia :

Dorota Kołkowska, e-mail d.kolkowska@rops.lubuskie.pl ;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, pokój nr 7, telefon 68 323 1926 od godz. 8.00 do godz. 15.00,

b)w zakresie procedury zamówienia:

Arkadiusz Matysiak, e-mail a.matysiak@rops.lubuskie.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ul. Aleja Niepodległości nr 36, pokój nr 5, telefon 68 323 1883 od godz. 8.00 do godz. 15.00,

3.Informacje udzielane będą w dni robocze.

VIII.Termin związania ofertą

1.Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

2.Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX.Opis sposobu przygotowania oferty

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

4.Do uzupełniania oferty zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, co oznacza, że jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zastosowanie znajdzie także art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1

5.Oferta musi zawierać:

5.1.Formularz ofert , którego wzór stanowi Załącznik nr 2,

5.2.Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI ogłoszenia, Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie stosownie wypełniając wzory stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia,

5.3.Pełnomocnictwa – jeśli dotyczy, w przypadkach wskazanych w ogłoszeniu.

6.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

7.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8.Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści ogłoszenia Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do informacji, zostanie odrzucona.

9.Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.

10.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) Wykonawcy i jego siedzibę.

11.Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej podpisania.

12.Ofertę należy złożyć w jeden z dwóch wskazanych przez Zamawiającego sposobów:

1)elektronicznie w formie pliku podpisanego podpisem elektronicznym w formie skompresowanej i zaszyfrowanej z opisem „ Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej”. Zastrzega się, aby formularz ofertowy oraz niezbędne załączniki zostały podpisane odręcznie oraz opatrzone wymaganymi pieczęciami, a następnie zeskanowane do formatu pdf.    

2)w nieprzezroczystej,  zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy .

a)Zaleca się stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne.

b)Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy.

c)Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres :

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Aleja Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

(pok. 10 sekretariat)

 

Oferta w postępowaniu: W ykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej, tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 20 osób podczas jednego dwudniowego spotkania .

 

Nie otwierać przed dniem: 31 lipca 2020 r., godzina 1000

 

d)Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

 

X.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert :

1.Miejsce i termin składania ofert:

a)elektronicznie do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 930   na adres mailowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – sekretariat@rops.lubuskie.pl W godzinach 930 – 1000 Wykonawca prześle na ww. adres mailowy sześciocyfrowe hasło dostępu. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie usunięte z dysku Zamawiającego.

b)do dnia 31 lipca 2020 r. godz. 930 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazły się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj.: sekretariacie.

Oferty składane w siedzibie Zamawiającego przyjmowane będą w dni robocze tj. w poniedziałek w godz. 800 – 1600   natomiast w wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530. . Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone składającym je Wykonawcom.

2.Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2020 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w pok. 10.

3.Otwarcie ofert jest jawne.

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych.

6.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w ogłoszeniu, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

8.Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, a także pozostałych dokumentów podmiotowych wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

9.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2177 ), pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

11.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XI.Opis sposobu obliczenia ceny

1.Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać ceny jednostkowe i cenę łączną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług,
(Dz.U. z 2019 r., poz. 178).

2.Oferta musi zawierać wyrażoną liczbowo i słownie w złotych (PLN) cenę brutto określoną za cały przedmiot zamówienia (cena łączna).

3.Cenę łączną należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy trzecią liczbę po przecinku stanowi cyfra 5 lub cyfra o większej wartości, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np. w przypadku wyniku 1,355 wpisać wartość 1,36.

4.Cena łączna określona w formularzu ofertowym służy do porównania, oceny złożonych ofert
w zakresie kryterium cena.

5.W cenie oferty należy przedstawić całkowity koszt usługi

 

XII.Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium:

1.Cena - 60% przy czym 1% = 1 pkt

2.Dodatkowo zrealizowane usługi – 40 pkt.

Ad. 1) ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

      Najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C = …………………………………………………………….……………………… × 100 × 60%

        Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

Ad. 2) Ilość zrealizowanych w ostatnich 3 latach dodatkowych usług o podobnym charakterze tj. usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową. Wykonawca otrzyma za każdą wymienioną usługę po 4 pkt. Zamawiający oceni max 10 usług. Wykonawca otrzyma max 40 pkt w tym kryterium oceny ofert.

Zamawiający nie przyzna punktów za usługi wskazane w Załączniku nr 2 (wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu).

W celu oceny ilości zrealizowanych usług Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 6. Wykonawca jest zobowiązany załączyć referencje potwierdzające, że usługi zostały zrealizowane należycie.

Wykonawca otrzyma po 4 pkt za każdą dodatkową usługę o podobnym charakterze tj. usługę hotelarską i restauracyjną wraz z salą szkoleniową, zrealizowaną w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania. Zamawiający oceni max 10 usług.

 

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę, na którą składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów oceny.

XIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.W terminie wskazanym przez Zamawiającego nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą.

2.Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

3.Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy o podwykonawstwo Wykonawcy z podwykonawcą.

XIV.Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

XV.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5

 

XVI.Informacja o ofertach częściowych, ofertach wariantowych, umowie ramowej, aukcji elektronicznej, podwykonawcach

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp.

4.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

7.Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).

XVII.Integralną częścią informacji są następujące załączniki.

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1;

2.Formularz ofertowy – Załącznik nr 2;

3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3;

4.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4;

5.Projekt umowy – Załącznik nr 5

6. Kryterium dodatkowe - zrealizowane usługi – Załącznik nr 6;

7.Informacja i zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 7.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, tel. 68 3231880, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.;
 • W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się: telefonicznie pod numerem 68 3231880, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl, pisząc list lub osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych
  w ramach projektu, pt. w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES
  i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej /znak sprawy: ROPS.V.514.8.2020, prowadzonym w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych.;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;

−   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

 

 Załączniki do pobrania:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia