Top menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach  otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera współfinansowanych z budżetu Województwa Lubuskiego

Nabór kandydatów zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) skierowany jest do osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty uczestniczące w konkursie.

Komisję konkursową powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego w drodze uchwały.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

1)  przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze;

2)  osoby wyłonione w ramach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256  z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną  do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającego) należy składać do dnia  22 maja 2020 r. do godz. 15:30 osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub przesłać drogą elektroniczną: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

O terminie zgłoszenia kandydata decyduje data złożenia dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w przypadku ofert złożonych osobiście lub data wysłania e–maila
 w przypadku zgłoszeń wysłanych drogą elektroniczną.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia