Top menu

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

Szanowni Państwo,

21 kwietnia został ogłoszony kolejny nabór w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 , edycja 2020 r. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.senior.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/rodzina .

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie (moduł I) lub   zapewnienie funkcjonowania (moduł II) Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Wysokość środków planowana w drugim naborze wynosi: 16 552 948 zł.

Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert (GO), dostępnym na stronie www.senior.gov.pl do 21 maja 2020 r .

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 25 czerwca 2020 r.  

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu I, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione na realizację zadania uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

W przypadku otrzymania dotacji w ramach modułu II, okres realizacji zadania może mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (data poniesienia wydatku). 

Pozostałe postanowienia naboru podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie, zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie  ofert w programie wieloletnim „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.  z 25 listopada 2019 r.

(link: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2020 ). 

Informacje o programie uzyskają Państwo u pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., pod numerami telefonów: 95 7851 476, 95 7851 474 i 95 7851 472.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia