Top menu

Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

 1. Stanowisko: Podinspektor 
 2. Charakter stanowiska: stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych
 3. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
 4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie średnie ekonomiczne i 2 letnia praktyka w księgowości budżetowej,
 2. Znajomość przepisów w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Szczegółowe zadania na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości , zgodnie z przyjętym planem kont i obowiązującymi przepisami za pomocą programu finansowo-księgowego.
 2. Realizacja operacji budżetowych - księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Sprawdzanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5.  Dokonywanie sprawdzenia dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym.
 6. Dokonywanie ręcznej dekretacji dokumentów księgowych.
 7. Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem wydatków
 8. Nadzór  nad terminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu.
 10. Przygotowywanie wniosków i pism dotyczących budżetu.
 11. Sporządzanie projektu planu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych.
 12.  Nadzór nad windykacją należności.
 13. Wystawianie not korygujących i obciążeniowych.
 14. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
 15. Przygotowywanie dokumentacji dla organów kontroli.
 16. Archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji  księgowo-finansowej.
 17. Realizacja zadań związanych z polityką bezpieczeństwa informacji.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

6. Warunki pracy:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1)  CV - Curriculum Vitae –zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
3)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
4)  kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
5)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
6)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,  (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia   o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego )
7)  kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późn. zm.)
8)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
9)  klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 września 2019r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko  ds. rozliczeń finansowo-księgowych    
- osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30
- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru, informacji udziela  telefonicznie p . Teresa Trubiłowicz  pod nr tel.68 323 18 83.

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia