Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: Regionalny animator współpracy w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (czas trwania projektu do 31.03.2021 r.)   

Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a)  warunki niezbędne   określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne

1) wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych, prawa, administracji, nauk ekonomicznych lub nauk humanistycznych,

2) 4 lata doświadczenia zawodowego,

3) znajomość obsługi komputera - pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej,  internetu.

c) wymagania dodatkowe

1) doświadczenie w pracy w pomocy społecznej lub instytucjach integracji społecznej,

2) doświadczenie w realizacji, w tym merytorycznej i finansowej projektów, w tym finansowanych ze środków UE,

3) praktyczna znajomość działań środowiskowych w obszarze rozwoju usług społecznych, w tym w ramach projektów, także  finansowanych z UE,

4) doświadczenie w budowaniu partnerstw międzysektorowych,

5) doświadczenie w aktywizowaniu i organizowaniu społeczności lokalnej, współdziałaniu z podmiotami polityki społecznej, w tym z NGO,

6) samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

7) odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność,

8) prawo jazdy.

Szczegółowe zadania na stanowisku:

1) Wdrażanie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo, policja oraz wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego,

2) tworzenie, współtworzenie i wdrażanie dokumentów dotyczących modelu kooperacji w regionie,

3) współpraca i kontrola podmiotów realizujących zadania, w tym współpraca z wykonawcami,

4) przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne spotkań regionalnych grup refleksyjnych i grup decydentów, grupowych spotkań coachingowych, seminariów, spotkań konsultacyjnych, partnerskich zespołów kooperacyjnych, spotkań edukacyjno-szkoleniowych na rzecz wdrażania modelu dla przedstawicieli instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie pakietów szkoleniowych i współpraca z partnerami,

5) współpraca z liderem oraz z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi projektu w zakresie realizacji zadań,

6) współtworzenie wniosku o płatność,

7) przygotowywanie pakietu upowszechniającego wiedzę o modelu kooperacji poprzez artykuły, informacje zamieszczane na internetowych nośnikach informacji wykorzystywanych w projekcie lub poprzez współpracę z mediami oraz udział lub współorganizowanie akcji społecznych, wydarzeń subregionalnych, powiatowych i gminnych.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Warunki pracy:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie – teren województwa lubuskiego.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

7) kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

9) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do informacji o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. 

Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 października 2019r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko Regionalnego animatora współpracy w ramach realizacji pro jektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” .  

- osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

- lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do nabory stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru  informacji udziela  telefonicznie p. Renata Mach  pod nr tel. 68 323 18 80

Styczeń
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia