Top menu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

1. Stanowisko: Główny specjalista

2. Charakter stanowiska: ds. szkoleń  w ramach realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” (czas trwania projektu do 30.09.2021 r.)   

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat. Umowa o pracę z wybranym kandydatem zostanie zawarta niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przez Lidera -województwo wielkopolskie.

4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a)  warunki niezbędne   określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania niezbędne

1) wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych,

2) 5 lat doświadczenia zawodowego,

3) wiedza z zakresu struktury województwa lubuskiego,

4) wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych,

5) zaangażowanie w wykonywaną pracę,

6) umiejętność organizacji pracy własnej,

7) umiejętność raportowania i wnioskowania.

8) znajomość obsługi komputera - pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej,  internetu,

9) znajomość przepisów:

  1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz.512 z poźn. zm.),
  4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn. zm.),

oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

c) wymagania dodatkowe

1) doświadczenie zawodowe dotyczące m.in. organizacji i realizacji szkoleń,

2) doświadczenie w pracy w pomocy społecznej lub instytucjach integracji społecznej, w tym NGO,

3) doświadczenie w aktywizowaniu i organizowaniu społeczności lokalnej, współdziałaniu z podmiotami polityki społecznej, w tym z NGO,

4) samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

5) umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych, spotkań lub zebrań,

6) odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

7) stosowanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów społecznych.

5. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1) diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie lubuskim,

2) planowanie szkoleń, określanie ich tematyki i zakresu merytorycznego,

3) opracowywanie wymagań merytorycznych i doświadczenia wobec szkoleniowców angażowanych do realizacji szkoleń,

4) kwalifikowanie osób do udziału w szkoleniach/projekcie,

5) opracowywanie testów lub innych narzędzi badawczych do weryfikacji nabytych kompetencji  uczestników projektu,

6) ewaluacja przeprowadzonego wsparcia,

7) dbanie o wysoką jakość szkoleń, hospitacje szkoleń,

8) współpraca z koordynatorem projektu w zakresie realizacji zadań projektowych,

9) współpraca z innymi osobami zaangażowanymi ds. szkoleń u Partnerów projektu,

10) przygotowanie pakietu upowszechniającego informację o realizowanym projekcie.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

6. Warunki pracy:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz w terenie – teren województwa lubuskiego.

 7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

7) kopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem. 

8. Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 września 2019 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. szkoleń  w ramach realizacji pro jektu „Partnerstwo dla rodziny” .  

-  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

-  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do nabory stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Zastrzegam sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru  informacji udziela  telefonicznie p. Renata Mach  pod nr tel. 68 323 18 80

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia