Top menu

Konkurs VP/2018/013 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - Projekt pilotażowy dotyczący usług osobistych i domowych "Promocja domowych spółdzielni pracy i bonów usługowych"

30 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). 

Cele tego projektu pilotażowego o nr VP/2018/013 są następujące:
• Projekt pilotażowy ma zapewnić doradztwo, pomoc techniczną i szereg dostosowanych działań doradczych i zalecenia dla państw członkowskich zainteresowanych rozwojem w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych  (Personal and Household Services - PHS).
Ma na celu również wspierać wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami: krajowa czy lokalna administracja publiczna oraz organizacje pracowników domowych, opiekunów i opiekunów pracodawcy.
• Jeśli chodzi o dialog społeczny i godne warunki pracy, projekt ma na celu ułatwienie profesjonalizacji tych miejsc pracy, rozpowszechnianie informacji na temat prawa i obowiązków pracowników i pracodawców oraz tworzenie i rozwój skutecznego dialogu społecznego.

 Na konkursu VP/2018/013 Komisja Europejska przeznacza 700 tys. EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 1 projekt.
 Grant Komisji nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
 15 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.
 
 Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.
 
 Projekt musi być złożony przez KONSORCJUM podmiotów składający się z minimum 4 podmiotów:
 - z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracowników z obszaru usług opiekuńczych i domowych.
 - z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracodawców z obszaru usług opiekuńczych i domowych.
 LIDEREM projektu MUSI być jedna z ww. federacji.
 
 
 Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=536&furtherCalls=yes
 

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia