Top menu

Konkurs VP/2018/010 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).
Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania ( Joint Action Plan - JAP ) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Środki z funduszy uzyskane na podstawie Planu Działania (JAP) będę udzielane na podstawie wskaźników osiągnięć i efektów/rezultatów, skupiając się na wypływie tych działań, a nie na udokumentowaniu poczynionych nakładów/zasobów na realizację działania.
 

Celem pilotażowego projektu EaSI jest wzmocnienie KRAJOWYCH i REGIONALNYCH zdolności do przygotowania, stworzenia i wdrażania Wspólnego Planu Działania (JAP). Po udanym wdrożeniu JAP nastąpi wymiana doświadczeń i upowszechnienie informacji z wdrażania jednego bądź kilku pilotażowych JAP.
 
Wnioski z pilotażu służyć też będą do oceny potencjału JAP i jego przydatności we wdrażaniu funduszy z UE po 2020 roku.
 
Na konkursu VP/2018/010 Komisja Europejska przeznacza 2,3 mln EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 1-3 projekty. Grant Komisji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
10 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.
 
Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.
 
LIDER projektu lub jedyny wykonawca projektu MUSI być podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna).  
Inni członkowie konsorcjum, jeśli takie powstanie w celu realizacji projektu, muszą być:
- albo podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna),
- albo organizacjami pozarządowymi,
- albo prywatnymi jednostkami edukacyjnymi,
- albo publicznym lub prywatnym instytutem/jednostką badawczą,
- albo przedsiębiorstwem społecznym,
- albo organizacją partnerów społecznych na poziomie krajowym/lokalnym/regionalnym.
 
 
Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=535&furtherCalls=yes
 

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia