Top menu

Informacja o wprowadzonych zmianach w ogłoszeniu

Zamawiający Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o zmianach w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w tym gospodarstw opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim dla 20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII” – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej. 

W dniu 04.09.2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowe załączniki do ogłoszenia;

- wydłużono termin składania ofert (punkt 9 i 10 Ogłoszenia):

Oferta w postępowaniu:

„kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w tym gospodarstw opiekuńczych
 w woj. kujawsko – pomorskim dla   20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”

 

Nie otwierać przed dniem:  10 września 2020 r., godzina 1200

Oferty należy składać do dnia 10 września 2020 r. godz. 11.30  w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – pok. nr 10 lub przesłać do ww. terminu na adres Zamawiającego, tak by znalazł się w ww. terminie w miejscu określonym przez Zamawiającego tj. sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi 10 września 2020 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 10.

link do ogłoszenia:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/12/87/Ogloszenie_o_zamowieniu_na_uslugi_spoleczne_0D_0Aprowadzone_w_trybie_okreslonym_w_art_138o_ustawy_Prawo_zamowien_publicznych__0D_0A/

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia