Top menu

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.:  „Przygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach Projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zamawiający informuje zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), iż w postępowaniu na „Przygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach Projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zawarł w dniu 28 lutego 2020 roku umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TaMari -Tamara Duśko z siedzibą: ul. Jesionowa 13/5, 80-261 Gdańsk, reprezentowanym przez Tamarę Duśko.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia