Top menu

Informacja o szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 18 lipca 2018 roku podpisana została umowa z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze na wykonanie 2 usług szkoleniowych metodą seminaryjno-warsztatową pn. „Przemoc wobec dziecka” oraz „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 24-26.09.2018 roku (pierwsze szkolenie), 28-30.11.2018 roku (drugie szkolenie). Oba szkolenia odbędą się w Zielonej Górze w Hotelu Amadeus. Maksymalna liczba uczestników każdego szkolenia – 20 osób.

Obecnie rozpoczynamy nabór na pierwsze szkolenie pn. „Przemoc wobec dziecka”, które odbędzie się w terminie 24-26 września br. (harmonogram szkolenia w załączeniu).

Szkolenia skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.)  instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie do 14 września br. na nasz adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Ponadto, w związku z wejściem przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i wraz z formularzem zgłoszeniowym odesłanie do ROPS.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu  decydować  będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 68 323-18-85.

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia