Top menu

Informacja o projekcie Stowarzyszenia Młodych Lubuszan w Sulęcinie

Stowarzyszenia Młodych Lubuszan w Sulęcinie jako Lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona Fide w Poznaniu (Partner) rozpoczęło realizację projektu „Kompetentni i efektywni – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 105 590,48 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez organizację bezpłatnych szkoleń z nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych., w zakresie zmian w:

- ustawie o pomocy społecznej,

- ustawie w zakresie przeciwdziałania bezdomności,

- ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”,

- ustawie o ochronie życia zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,

- programie „Dostępność+” oraz Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom szczególnymi potrzebami,

- innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej – pracownikom socjalnym, aspirantom pracy socjalnej i innym pracownikom pomocy i integracji świadczącym usługi aktywizacyjne i społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym.

Łącznie planowane jest przeprowadzenie 176 jednodniowych bezpłatnych spotkań szkoleniowych, podzielonych na kilka modułów tematycznych, łącznie dla 660 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na terenie trzech wyżej wskazanych województw. Szkolenia będą organizowane w miastach subregionalnych oraz wojewódzkich. Uczestnicy podczas szkoleń otrzymają bezpłatnie poczęstunek oraz materiały szkoleniowe, zapewniony zostanie również zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia