Top menu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług"

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane 31.01.2020 r. (od godz. 0.00) do dnia 28.02.2020 r. (do godziny 12:00).

Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 zł. Do dofinansowania zostanie wybranych 30 projektów.

Szczegółowy podział alokacji na typy i wartości projektów przedstawia się następująco:

  • Typ 1: 38,75% alokacji - 38 750 000,00 PLN – zostanie przeznaczone na dofinansowanie łącznie 14 projektów, w ramach których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych wpisujących się we wskazany typ 1, przy czym:
    • 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin liczących poniżej 5 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 500 000,00 PLN),
    • 18,75% alokacji – 18 750 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 mieszkańców (6 projektów po max. 3 125 000,00 PLN),
    • 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin miejskich – miast liczących od 100 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 500 000,00 PLN).
  • Typ 2: 40% alokacji - 40 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 2, dla gmin i miast do 100 000 mieszkańców (8 projektów po max. 5 000 000,00 PLN).
  • Typ 3: 11,25% alokacji – 11 250 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 3, tj. dla gmin miejskich – miast liczących od 100 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 812 500,00 PLN).
  • Typ 4: 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 4, tj. miasta na prawach powiatu (4 projekty po max. 2 500 000,00 PLN).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:

Informacje dotyczące konkursu: Grażyna Klinke, tel.: 22 661 19 19, adres e-mail: grazyna.klinke@mrpips.gov.pl

LINK DO KONKURSU KLIKNIJ TUTAJ

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia