Top menu

Bezpłatne porady prawno-socjalne w ramach projektu pn.: „Azymut Samodzielność”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych konsultacji prawno-socjalnych w ramach  projektu pn.: „Azymut Samodzielność” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Porady są skierowane do:

  • osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • ich  otoczenia – rodziny (rodzice, rodzeństwo),
  • trenerów samodzielności i pozostałej kadry, która po przygotowaniu w ramach modelu, będzie wyspecjalizowana  w świadczeniu usług na rzecz ww. grupy,
  • przedstawicieli gminnych jednostek samorządu terytorialnego, które pilotażowo wdrażają na swoim terenie standard/model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz do otoczenia instytucjonalnego w ww. gminach,
  • przedstawicieli NGO, które będą odpowiadały za prowadzenie mieszkań w gminach.

Porad prawnych oraz obywatelskich  udzielają konsultanci prawno-socjalni:

Imię i nazwisko konsultanta

Obszar pomocy

Terminy konsultacji

Nr telefonu

Adres e-mail

Maria Jankowska

-    mieszkalnictwo wspomagane/chronione,

-    prawo karne (np. problemy z prawem wynikające z niepełnosprawności (np. osoby z autyzmem nakłonione do kradzieży),

-    systemy: zdrowia,  rehabilitacji i  zatrudnienia,

-    uprawnienia z tytułu orzeczeń o  niepełnosprawności,

-    prawo cywilne w tym ubezwłasnowolnienie

-    prawo spadkowe,

-    prawo podatkowe (np. ulgi).

Środa

 10.00-14.00

Czwartek

10.00-12.00

22 825 86 33 wew.103

m.jankowska@
synapsis.org.pl

Izabella Zielińska

-   systemy: edukacji, zdrowia, rehabilitacji i zatrudnienia,

-   prawo administracyjne (decyzje, odwołania etc.),

-   uprawnienia z tytułu orzeczeń
o niepełnosprawności,

-   prawo cywilne, spadkowe i  podatkowe (np. ulgi).

Wtorek

 12.00- 14.00

Środa

12.00 –  15.00

695 620 101

 

W celu weryfikacji uprawnienia do skorzystania z porady w ramach Projektu, prosimy  o podanie konsultantowi hasła „AZYMUT”.

Biuro partnera – realizatora projektu na terenie województwa lubuskiego:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Aleja  Niepodległości 36
65-001 Zielona Góra
Kamila Górna k.gorna@rops.lubuskie.pl tel. Tel. +48 68 323 18 87

Biuro lidera:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
Kontakt:
Ewa Puszkiewicz, epuszkiewicz@wzp.pl , tel. 91 42 53 630
Iwona Sondej-Pawlak; isondej@wzp.pl , tel. 91 42 53 625

Grudzień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia