Top menu

Nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów: 1 (1 etat – poradnia w Słubicach)

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce pracy: Słubice

5. Czas trwania projektu: do 31.03.2020 r.

6. Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane z projektu „Otwórz się na pomoc”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.  

7.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom :

  a) warunki niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

  b) wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:

  1. na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie albo
  2. na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie,

2) co  najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, w instytucjach, których zakres obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3) doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie,

4) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych (środki unijne, środki z budżetu państwa),

5) prawo jazdy kat. B,

6) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

7) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

8) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  c) wymagania dodatkowe:

1) Dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

2) Wysoka kultura osobista, kreatywność, systematyczność.

8. Szczegółowe zadania na stanowisku:

1) organizowanie pracy poradni (prowadzenie dokumentacji uczestników, dokumentacji  z zakresu wykonywanych zadań, dokumentacji związanej z pracą konsultantów merytorycznych, organizowanie spotkań uczestników projektu ze specjalistami),

2) przeprowadzanie  analizy  sytuacji  osobistej,  zdrowotnej,  rodzinnej, dochodowej  i majątkowej uczestników projektu,

3) prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej uczestników projektu,

4) kwalifikowanie uczestników projektu do odpowiedniej formy wsparcia,

5) wydawanie zaświadczeń uczestnikom wsparcia grupowego,

6) praca konsultacyjna w terenie z uwagi na charakter grupy docelowej projektu (interwencja w środowisku życia klienta poradni),

7) udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy i oświadczeń niezbędnych do uczestnictwa w projekcie.

W dniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

9. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w siedzibie poradni, odpowiednio w: Słubicach, Drezdenku, Świebodzinie, bezpośrednio z uczestnikami projektu, przy dokumentacji i komputerze oraz kolejno na terenie powiatów słubickiego i sulęcińskiego, powiatu strzelecko – drezdeneckiego i gorzowskiego oraz powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego.

10. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

2) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej  lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)  oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

5) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

7) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.,

8) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

9) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

10) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (załącznik do ogłoszenia o naborze).

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

11.  Termin i miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2018r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na pedagoga – organizatora pracy poradni .

Kandydat zobowiązany jest do wskazania jednego wybranego miejsca pracy.

a)  osobiście w godzinach pracy ośrodka w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Zielonej Górze, w godzinach: pon. 8.00 -16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30

b)  lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

12. Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.

W sprawie naboru informacji udziela telefonicznie Weronika Górnicka pod nr tel. 68 323 1887

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia