Top menu

2013

Szkolenia dla kadr pomocy społecznej

PROGRAM  KSZTAŁCENIA  I  SZKOLENIA ZAWODOWEGO KADR POMOCY SPOŁECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
NA LATA 2006-2013

Załącznik do Uchwały Nr XLII/305/2006 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 maja 2006 roku

Niepubliczne ośrodki adopcyjne w województwie lubuskim

26.04.2012

Z radością informujemy, że na terenie województwa lubuskiego, poza dwoma ośrodkami adopcyjnymi działającymi w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim - będącymi wydziałami Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, rozpoczęły funkcjonowanie dwa niepubliczne ośrodki adopcyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe. Pierwszym z nich jest Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. prowadzony jest przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a drugim Ośrodek Adopcyjny "ŻAR" prowadzony przez Lubuski Ruch na rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" z siedzibą w Żarach.

Szczegółowe dane teleadresowe nowych ośrodków można odnaleźć tutaj.

Relacje z konferencji podsumowującej projekt badawczy „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”

20.06.2012

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w dniu 18.06.2012 r. odbyła się w Sali Kolumnowej urzędu Marszałkowskiefg Województwa Lubuskiego konferencja podsumowująca całość projektu.
Poniżej podajemy linki do relacji z konferencji przygotowanych przez TVP Gorzów oraz Radio Zachód.

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/lubuszanie-w-badaniach-uz/7758997  
http://www.zachod.pl/?s=jak+sie+zyje+lubuszanom&cat=3&x=0&y=0
http://www.online.uz.zgora.pl/index.php?aktualnosci

Rekrutacja na szkolenie „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“

20.06.2012

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie „Wspieranie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej“ w ramach projektu systemowego 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji  społecznej“  Działanie 1.2 PO KL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 60 pracowników socjalnych z terenu całej Polski. 
Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania dla kandydatów znajdują się po niżej podanym linkiem:
http://www.crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/pomoc-sposeczna-mainmenu-64/projekt-120-mainmenu-69

II Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych – 17. 06. 2012 r.

27.06.2012

17 czerwca br. odbył się II Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych, podczas którego zapewniono uczestnikom wiele atrakcji:

Podział środków PFRON w 2012 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

11.07.2012

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2012 r. dokonał szczegółowego podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. w ramach I otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

06.09.2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że na stronach MPiPS ukazał się komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej zapraszający:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 I edycja konkursu.

RAPORT EKSPERCKI

07.09.2012

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii przygotowuje corocznie Wojewódzki Raport z zakresu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w województwie lubuskim.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku

26.09.2012

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

11.10.2012

Na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940, z późn. zm.) do 30 listopada 2012 r. można składać wnioski na dofinansowanie w 2013 roku robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Styczeń
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia