Top menu

2012

PFRON przyjmuje wnioski na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A

12.07.2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

„Trójkąt pożytku publicznego” - spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych

08.08.2011

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych realizuje projekt pn. „Trójkąt pożytku publicznego” - dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU

12.03.2012

Panie, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Miast, Miast i Gmin oraz Gmin w województwie lubuskim.

Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, informacji dotyczącej realizacji działań podejmowanych w danym roku wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uruchomiono skrzynkę poczty elektronicznej do obsługi Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

22.09.2011

Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że z dniem 20 września br. została uruchomiona skrzynka e-mail - rada.pozytku@lubuskie.pl , której zadaniem jest umożliwienie interesantom kontaktowania się z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Rozstrzygnięto konkurs pod hasłem „Wolontariuszka i Wolontariusz 50+ Roku 2011”

29.09.2011

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował protokół Komisji Konkursowej z przeprowadzonego w dniu 19 września br. konkursu pod hasłem „Wolontariuszka  i Wolontariusz 50+ Roku 2011”.

Obchody XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora

30.09.2011

W dniu 10 października br. rozpoczęły się obchody XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora . Patronat honorowy nad obchodami przyjęła Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego.

Konferencja „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Lubuskim”

07.10.2011

W dniu 5 października w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się konferencja „Rozwój Bazy Sportowej w Województwie Lubuskim”, w której udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz ośrodków i stowarzyszeń sportowych. Zarząd Województwa Lubuskiego reprezentował Pan Stanisław Tomczyszyn.

Zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

02.02.2012

Zaproszenie do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia