Top menu

2010

Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii Polityki Społecznej

UCHWAŁA NR XXXIX/212/2005
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2005 roku

 w sprawie uchwalenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego
na lata 2005-2013.

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Strategię Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Zarząd raz w roku przedstawia Sejmikowi sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Zbigniew Faliński

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia