Top menu

UWAGA spotkanie informacyjne poświęcone Inkubatorowi Innowacji Społecznych „Generator Dostępności” zaplanowane na 11.03.2020 r. zostaje odwołane. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie.

05.03.2020

W jego trakcie będzie się można dowiedzieć m.in.:

  • jakie inicjatywy mogą być finansowane;
  • jak wygląda zgłoszenie i proces przygotowania innowacji;
  • kto może się zgłosić;
  • jakie są kryteria oceny. 

Nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)”

03.03.2020

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja o projekcie umieszczona jest także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach: www.pupslubice.pl (zakładka Fundusze Europejskie- PO WER 2014-2020).

Informacja w sprawie koronawirusa

28.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że wszelkie informacje dotyczące koronawirusa znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce "co musisz wiedzieć o koronawirusie". Ponadto w załącznikach znajdą Państwo adresy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz listę oddziałów zakaźnych na terenie Polski.

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami TUTAJ

Informacja o udzieleniu zamówienia

28.02.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.:  „Przygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach Projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt pn. "Pracownik 30+warty zachodu!" realizowany przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak

26.02.2020

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak przekazuje informacje o projekcie realizowanym w terenie województwa Lubuskiego. 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

19.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna   w ramach Osi Priorytetowej II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/ 

Konferencje „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

19.02.2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konferencjach „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”, które odbędą się w 10 województwach w okresie luty-kwiecień 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej KLIKNIJ TUTAJ

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia