Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

Posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2015

06.03.2015

W dniu 6 marca br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem było zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2015 roku w obszarze: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Ww. komisja powołana została uchwałą nr 19/207/15 Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 24 lutego 2015 roku.

Nowa edycja Programu Osłonowego MPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

04.03.2015

Uprzejmie informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił tegoroczną edycję Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Tegoroczne priorytety Programu obejmują:

  • Zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie;
  • Zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  • Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozpoczęcie prac nad diagnozą używania substancji psychoaktywnych w województwie lubuskim

04.03.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Dorotą Rybczyńską – Abdel Kawy rozpoczął prace związane opracowaniem diagnozy używania substancji psychoaktywnych na terenie województwa lubuskiego. W dniu 3 marca br. zorganizowano w siedzibie ROPS spotkanie z przedstawicielami najważniejszych w województwie podmiotów leczniczych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015

03.02.2015

Wzorem lat ubiegłych Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna dotacje w ramach  Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015. Dotacje przyznane zostaną w drodze konkursu. Podczas dwuetapowego postępowania konkursowego, wybrane zostaną oferty tegorocznych realizatorów zadań w programie. 

Indywidualne doradztwo coachingowe dla lubuskich organizacji pozarządowych

09.02.2015

Fundacja CSR Profit, realizująca projekt „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”, zaprasza liderów organizacji pozarządowych na bezpłatny coaching z zakresu analizy potencjału organizacji oraz budowania silnych partnerstw z biznesem.

Porozumienie pomiędzy ośrodkami adopcyjnymi województwa lubuskiego w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych w 2015 r.

21.01.2015

Uprzejmie informujemy, że dniu 19 stycznia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostało podpisane kolejne na 2015 rok porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. 

Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w województwie lubuskim

08.01.2015

W ramach realizacji projektu „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 13 i 14 listopada 2014 r. dwudniowe warsztaty dla 16 osobowej grupy roboczej wyłonionej spośród przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych. 

Kampania informacyjna o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od hazardu

08.01.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów, Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu. Kampanię zainicjowała konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu” z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia